Poum

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1 DEL POUM

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2 DEL POUM

Edicte d’exposició pública,
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26 de març de 2010, va acordar l’aprovació inicial de la modificació número 2 del POUM d’Espolla.

 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL POUM

 

EXP. MODIFICACIÓ POUM NÚM. 4

 

EXP. MODIF. POUM NÚM. 5