Perfil de contractant

L’Ajuntament d’Espolla, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, difon mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació general de l’òrgan d e contractació.

Per accedir a la plataforma de contractació pública de la Generalitat feu clic al banner