Ple

Alcalde1

Alcaldia i Urbanisme: Senyor Carles Lagresa Felip.  alcaldia@espolla.cat

Lluis2

Economia, Comerç i Turisme: Senyor Lluís Insa Guirado. comptabilitat@espolla.cat

Anna3

Benestar i Atenció a les persones: Senyora Anna Ros Vilanova.  cultura@espolla.cat

Esther4

Cultura i Noves Tecnologies: Senyora Esther Plaza Massó.  cultura@espolla.cat

Angel5

Agricultura i Ramaderia: Senyor Àngel Olivet Casellas.  agricultura@espolla.cat

Albert6

Esports i Festes: Senyor Albert Asenjo Compte.  festes@espolla.cat

Joan7

Ensenyament i Serveis Municipals: Senyor Joan Vergés Pineda.  ensenyament@espolla.cat

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

Calendari de Plens

Actes dels Plens